Szkoła językowa


Worldwide School - szkoła trzech najważniejszych języków świata: angielski, chiński, hiszpański.

Od 1990 roku prowadzimy działalność edukacyjną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych na kursach otwartych i szkoleniach dla firm.  Z nami uczyło się już ponad 30. tysięcy osób!
Jesteśmy szkołą 3 najważniejszych języków współczesnego świata: angielskiego, chińskiego oraz hiszpańskiego.
 
Dlaczego są one ważne?
To trzy najczęściej używane języki na świecie.
To trzy najczęściej uczone języki na świecie.
To trzy języki dające najlepsze perspektywy pracy!
 
           Flaga      znaki      mapa

Worldwide School to:
 • szkoła trzech najważniejszych języków świata: angielskiego, chińskiego i hiszpańskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • szkoła wdrażająca światowe trendy w nauce języków obcych
 • szkoła nowoczesna, wspomagająca nauczanie nowymi rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak chociażby tablice multimedialne, ale także rozwiązaniami dzięki, którym można uczyć się języków z dowolnego miejsca. Do takich rozwiązań należy e-learning, m-learning, zajęcia na odległość on-line,  internetowe seminaria.
Zapraszamy na:
 • zajęcia z angielskiego, chińskiego i hiszpańskiego,
 • kurs predyspozycji językowych do gimnazjów językowych,
 • korepetycje z angielskiego dla dzieci i młodzieży,
 • internetowe kursy e-learningowe z angielskiego,
 • indywidualne zajęcia dla dosrosłych z dojazdem lektora do klienta - Flying Teacher®,
 • indywidualne wirtualne zajęcia z angielskiego - wirtualne klasy,
 • webinaria.
Rekrutacja i zapis do szkoły
Aby zostać słuchaczem wystarczy wykonać 3 kroki:
1.     napisać bezpłatny  test kwalifikacyjny
2.     odbyć bezpłatną rozmowę kwalifikacyjną z metodykiem.
3.     wybrać kurs: po zapoznaniu się z wynikami kwalifikacji zaproponujemy odpowiedni kurs i udzielimy o nim 
       wszystkich informacji. 

Znak jakości  PASE
Worldwide School jest wyróżniona elitarnym Znakiem Jakości PASE - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych w roku 2000, 2003, 2006, 2009. Stowarzyszenie PASE zajmuje się promowaniem nowoczesnych standardów nauczania języków obcych poprzez system inspekcji i akredytacji szkół językowych. Każdorazowo PASE przyznaje certyfikat wraz z rekomendacją szkoły na kolejne 3 lata (czytaj więcej www.pase.pl).

Wpis do Kuratorium
Worldwide School jest edukacyjną placówką oświatową wpisaną w Kuratorium Oświaty do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 54/K.

Złota kategoria w Programie Addvantage
Worldwide School po raz kolejny wzięła udział w Partnerskim Programie dla Instytucji Addvantage (4 edycja), organizowanym przez British Council, uzyskując kategorię złotą przyznaną nam na podstawie ilości zarejestrowanych przez Worldwide School kandydatów na egzaminy Cambridge  ESOL (English for Speakers of Other Languages).
Dzięki tej współpracy nasi Klienci  mają zapewniony najwyższy standard przeprowadzonych egzaminów przez sieć Centrów Egzaminacyjnych British Council. 

Jak uczymy
Uczenie się jest procesem, w którym każdy z nas ma inne potrzeby i style uczenia się. Wychodzimy im naprzeciw oferując zrównoważony rozwój wszystkich umiejętności językowych: mówienia, pisania, rozumienia tekstu czytanego, mówionego, a także umiejętności reagowania i krytycznego myślenia. Na zajęciach korzystamy z tablic interaktywnych, dzięki którym ściany sali lekcyjnej otwierają się na świat rzeczywisty. W ten sposób nasi słuchacze mogą lepiej ZOBACZYĆ, USŁYSZEĆ i DOŚWIADCZYĆ codziennego języka.
Wszystkie sprawności ćwiczone są w oparciu o autentyczne konteksty. Poprzez zadania służące komunikacji pomagamy naszym studentom odkryć nowy język, zrozumieć go oraz przećwiczyć w spersonalizowanych kontekstach. Dbając o poprawność językową nie zapominamy o gramatyce, słownictwie oraz wymowie. Ich doskonaleniu sprzyjają techniki uczenia się dostosowane do potrzeb ucznia, ćwiczenie umiejętności wnioskowania oraz odkrywania zasad ich użycia w oparciu o kontekst.
Nad całym procesem nauczania języków nadzór metodyczny sprawuje Dyrektor ds. Programowych.
Lektorzy
Pracujemy z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą lektorską. Nasi lektorzy posiadają kwalifikacje zgodne z wymaganiami Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE. Zatrudnianie kadry lektorskiej z pełnym przygotowaniem  do nauczania języków  zapewnia  system rekrutacji lektorów, oparty o wnikliwy proces weryfikacji.
 
Zastosowanie nowych technologii w nauczaniu języków obcych przyczynia się do zwiększania efektywności nauczania i zaangażowania uczniów w naukę.

Nowoczesne narzędzia wspierające nauczanie: 
Tablica interaktywna   
Nauczyciel prowadząc  zajęcia przy użyciu tablicy interaktywnej korzysta z zasobów internetu, może nagrywać lekcję, a następnie przesłać ją słuchaczom na ich skrzynki e-mailowe. Nauka zyskuje nie tylko nowoczesny charakter, ale poprzez łączenie obrazu i słowa mówionego następuje szybszy proces zapamiętywania. Za pomocą dotykowego ekranu  można zapisywać notatki, rysować, wyświetlać dowolną zawartość informacji, obrazów i filmów, a także zmieniać je i dostosowywać w miarę potrzeb uczących się. 
Daily English
To codzienne mini lekcje języka angielskiego  wysyłane na skrzynki mailowe słuchaczy.
Dziennik on-line 
 Umożliwia uczącym się zapoznanie z realizowanym materiałem, wynikami pracy, zadanymi lekcjami. Pozwala rodzicom na bieżące śledzenie postępów dziecka w nauce.
Webinarium 
To seminarium internetowe on-line na żywo, prowadzone w celu przekazania informacji uczestnikom znajdującym się w tym samym czasie w różnych miejscach.
Platforma e-learningowa 
Wykorzystywana do nauki osób dorosłych na kursach wirtualnych w E-szkole Worldwide School. Pozwala na naukę  z dowolnego miejsca  przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
Blog  
Jest internetową formą dziennika. Posiada określoną tematykę i w jej ramach porusza różnorodne zagadnienia. Przypomina pamiętnik z uporządkowanymi chronologicznie wpisami.
Wirtualne klsay
Są to zajęcia online z lektorem na żywo w czasie rzeczywistym. 
 
Poziomy  nauczania
Poziomy nauczania w zakresie języków angielskiego, hiszpańskiego oraz chińskiego są zgodne z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Opracowane na ich podstawie programy nauczania  wyodrębniają funkcje językowe, systemy językowe: gramatykę, słownictwo, wymowę oraz opisy osiąganych na danym poziomie umiejętności.  Programy nauczania na poziomach dziecięcych oparte  są na wybranych elementach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR) oraz wytycznych programowych MEN dla danej grupy wiekowej.
Nowoczesne, multimedialne  środki  dydaktyczne są odpowiednio  dobrane do każdego  poziomu nauczania. Wykorzystujemy materiały dydaktyczne znanych i sprawdzonych międzynarodowych wydawnictw.

Bezpłatne konsultacje 
Szkoła zapewnia naszym studentom możliwość skorzystania z pomocy Osobistego Doradcy Językowego. Konsultacje skierowane są do tych Słuchaczy Worldwide School, którym problemy zdrowotne uniemożliwiają uczestniczenie w zajęciach. Ułatwiają nadrobienie zaległości w taki sposób, aby osoba mogła płynnie kontynuować naukę w grupie.

Raporty, monitorowanie postępów nauczania
Słuchacze otrzymują raporty o postępach w nauce dwa razy semestrze:
 • w połowie semestru raport o frekwencji oraz ocenach
 • na koniec semestru opisowy raport o postępach w nauce, uwzględniający:
  • mocne strony słuchacza
  • obszary do poprawy
  • rekomendacje
Testy wewnętrzne i egzaminy
Swoje postępy, nasi słuchacze mogą zweryfikować poprzez system testowania obejmujący  krótkie quizy, testy śród-semestralne i ustandaryzowane dla każdego poziomu egzaminy semestralne i końcowe. Na koniec każdego semestru, każdy słuchacz otrzymuje zindywidualizowany opisowy raport o postępach.
Każdy semestr kończy się egzaminem składającym się z czterech części: 
 • Listening comprehension czyli sprawdzenie umiejętności rozumienia języka słyszanego,
 • Grammmar and Vocabulary  czyli  sprawdzenie znajomości gramatyki i słownictwa,
 • Reading and Writing  sprawdzenie umiejętności rozumienia tekstu pisanego oraz umiejętności samodzielnego pisania tekstów,
 • Speaking - sprawdzenie umiejętności mówienia.
Certyfikaty
Na  koniec roku szkolenego w  II semestrze nauki, na podstawie ocen uzyskanych w trakcie roku szkolnego i ocen z egzaminów rocznych, wystawiana jest ocena końcowa. Słuchacz uzyskuje wartościowe  zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Badanie satysfakcji
Wśród uczestników kursów przeprowadzamy ankiety badające poziom zadowolenia z nauki w Worldwide School.